title

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

tilte

تاریخچه:

شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد (سهامی خاص) ، یکی از مجموعه واحدهای گروه مالی پاسارگاد و به عنوان بازوی کارشناسی و فکری در کنار مجموعه بانک به خصوص حوزه اعتباری میباشد که در خرداد ماه سال 1385  باهدف ارائه خدمات  کارشناسی ، مشاوره مالی و ارزیابی وثایق ملکی ، تحت شماره 2272111 ثبت قانونی گردیده است .

 

موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت بنا بر ماده 2 اساسنامه عبارت است از :

  • تهیه و تدوین گزارش های امکان سنجی و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران
  • تهیه و تدوین برنامه کسب و کار و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران
  • تهیه و تدوین گزارش های متناسب با نیاز مشتریان در استفاده از تسهیلات بانکی و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران
  • نظارت بر تطبیق عملیات اجرایی طرح ها از حیث منابع و مصارف
  • ارائه خدمات مربوط به ارزیابی داراییهای موضوع پشتوانه و مشارکت تسهیلات بانکی

History